SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Czym jest przystąpienie do długu?

Przystąpienie do długu to forma zabezpieczenia wierzytelności poprzez poszerzenie grona dłużników. W praktyce osoba przystępująca do długu, od momentu podjęcia tego zobowiązania, odpowiada solidarnie za jego spłatę. Sprawdź, dlaczego takie rozwiązanie jest stosowane i jakie korzyści może przynieść tobie, jako osobie zadłużonej.

Spłata zadłużenia może być czasem problematyczna, zwłaszcza jeśli twoja sytuacja finansowa nie pozwala na terminową regulację zobowiązań. W sytuacji, kiedy kolejne raty pozostają niespłacone, wierzyciele zaczynają upominać się o należności. Jeżeli nie możesz sobie z nimi poradzić samodzielnie, a chcesz uwiarygodnić to, że zobowiązanie zostanie uregulowane, dobrym rozwiązaniem może być przystąpienie do długu osoby trzeciej. Jeżeli wyrazi taką wolę, będzie od tego momentu solidarnie odpowiedzialna za twoje zadłużenie. Co to oznacza w praktyce?

Przystąpienie do długu nie jest jego przejęciem

Pojęcie przystąpienia do długu i jego przejęcie mogą się wydawać tożsame, tak jednak nie jest.

  • Przejęcie długu to czynność prawna, której skutkiem jest przeniesienie całości odpowiedzialności za zadłużenie na inną osobę niż ta, która zaciągała dług. Kiedy dojdzie do takiego przejęcia, dotychczasowy dłużnik nie ponosi już żadnej odpowiedzialności za zobowiązanie – przejmuje je nowy „właściciel” długu.
  • Przystąpienie do długu oznacza rozszerzenie grona dłużników. Do właściwego dłużnika dołącza kolejny (lub kolejni), przez co odpowiedzialność za zobowiązanie staje się solidarna. Obowiązek spłaty zobowiązania dotyczy wszystkich w taki sam sposób.

Solidarna odpowiedzialność za zadłużenie oznacza, że wierzyciel, a więc np. bank czy też podmiot, który odkupił wierzytelność, może zażądać jego spłaty zarówno od wszystkich dłużników, jak i tylko od jednego czy kilku. Gdy zaś jeden z dłużników, np. ten, który przystąpił do długu, spłaci całe zobowiązanie, zwalnia pozostałych dłużników z obowiązku spłat.

Warto przy tym podkreślić, że dłużnik, który uregulował całość zobowiązania, może się domagać od pozostałych zadłużonych uregulowania części zobowiązań. Jeśli np. dłużników było dwóch, będzie to połowa zapłaconej sumy, a jeśli trzech – może żądać po 1/3 kwoty od każdego z pozostałych.

Jak przeprowadzić przystąpienie do długu?

Przystąpienie do długu można przeprowadzić w przypadku niemal wszystkich rodzajów zadłużenia. Jeśli jednak zmagasz się z długiem w banku czy jesteś klientem firmy windykacyjnej, takiej jak ULTIMO, masz możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Po co? Aby zwiększyć swoją wiarygodność w oczach wierzyciela, a co za tym idzie, znacznie zwiększyć szanse na ugodowe rozwiązanie problemu zadłużenia. Jak je zatem przeprowadzić?

Przystąpienie do długu opiera się o standardowe zasady zawierania umów cywilnych (reguluje to m.in. ogólna zasada swobody zawierania umów zawarta w art. 353 k.c.). Oznacza to, że:

  • umowa nie musi mieć charakteru pisemnego, najlepiej jednak zawrzeć ją w formie dokumentu, co będzie stanowiło dowód przystąpienia do długu. Forma pisemna zdecydowanie jest bardziej powszechna
  • umowa może zostać zawarta między dotychczasowym dłużnikiem a osobą przystępującą do długu, którą może być członek rodziny lub osoba trzecia lub między nowym dłużnikiem a wierzycielem – najlepiej jednak, aby trzecia strona (wierzyciel lub dłużnik pierwotny) była świadoma, że takie działanie zostało podjęte i by wyraziły na nie zgodę
  • kluczowym elementem umowy jest oświadczenie woli nowego dłużnika o przystąpieniu do długu i solidarnej odpowiedzialności za niego.

Rozważasz przystąpienie do twojego długu osoby trzeciej? Najlepiej skontaktuj się wcześniej z wierzycielem bądź firmą działającą w jego imieniu. Jeśli jest nią ULTIMO, u doradcy uzyskasz również informacje o innych możliwościach związanych z zawarciem ugody dotyczącej zadłużenia.

Related posts

This Is Why 2015 Will Be The Year of Middle East

admin

Dzień Bezpiecznego Internetu: bezpieczeństwo dzieci on-line

admin

Prawie połowa Polaków korzystających z Internetu chce otrzymywać rachunki elektroniczne.