SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Ile pracownik zapłaci za szkodę wyrządzoną swemu pracodawcy?
Artykuły Artykuły Firma Porady Prawo

Ile pracownik zapłaci za szkodę wyrządzoną swemu pracodawcy?

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy. Mimo ograniczeń, jakie nakłada ustawodawca, jeśli szkoda ile-pracownik-zaplaci-za-szkode-wyrzadzona-swemu-pracodawcywynika z umyślnej winy pracownika, może on srogo zapłacić za jej likwidację.
Odpowiedzialność materialna pracowników obejmuje swym zasięgiem zasady określające finansową odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

Intencja czynu a odpowiedzialność pracownika

W przypadku dokonania szkody przez pracownika bardzo ważne są okoliczności całego zajścia. Od nich bowiem w głównej mierze zależy cena, jaką zapłaci dany pracownik za swoje przewinienie.
Jeśli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, odszkodowanie jest wyznaczane zazwyczaj w wysokości szkody, jednak w kwocie nie wyższej ni ż trzymiesięczne wynagrodzenie, jakie przysługuje pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
– Do szczególnej sytuacji dochodzi w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu przez podwładnego obowiązków służbowych – tłumaczy Agnieszka Jastrzębska z Zielonej Linii, która w infolinii urzędu pracy pomaga rozwiązać problematyczne sytuacje związane z Kodeksem pracy. – Wówczas bowiem do naprawienia takiej szkody jest zobowiązany sam pracodawca – kontynuuje pani Agnieszka. Nie oznacza to jednak, że będzie to koniec całej sprawy. W zależności od sytuacji może dojść do indywidualnych porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Gdy naprawienie szkody nastąpiło na podstawie ugody pomiędzy nimi, wysokość odszkodowania może być obniżona, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, a zwłaszcza stopnia winy pracownika oraz jego stosunku do obowiązków służbowych. Co to oznacza? Przede wszystkim jest to kolejny powód do budowania dobrych relacji w pracy, nie tylko ze współpracownikami, lecz także z pracodawcą. Warto dać się poznać swemu przełożonemu z dobrej strony, bo w przyszłości może to zapunktować w trudnej sytuacji, gdy często wiele spraw jest rozstrzyganych uznaniowo.

Zbiorowa „wpadka”

Co się dzieje w sytuacji, gdy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi więcej osób niż tylko jeden pracownik? Wówczas każdy z winnych zaistniałego stanu rzeczy ponosi odpowiedzialność za część szkody, adekwatnie do stopnia swojej winy, czyli najogólniej mówiąc tego, jak bardzo się do niej przyczynił, w jakim stopniu jest ona konsekwencją jego zaniedbania. Kiedy jednak okaże się, że niemożliwe jest indywidualne ustalenie stopnia winy każdej z osób ponoszących odpowiedzialność, wszystkie one odpowiadają za wyrządzoną szkodę w części równej.

Przedawnienie winy pracownika

Prawo do wszelkich roszczeń związanych z naprawieniem szkody, jaka wynikła z winy pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków pracowniczych, ulega przedawnieniu po upływie jednego roku od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu szkody przez pracownika, termin ten nie może jednak być dłuższy niż trzy lata od czasu jej wyrządzenia. W sytuacji, gdy pracownik szkodę wyrządził umyślnie, przedawnienie wynosi aż 10 lat.

Odpowiedzialność pracownika a mienie powierzone

Jeżeli pracownikowi zostały powierzone z obowiązkiem zwrotu pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub przedmioty podobne, odzież i obuwie, środki ochrony indywidualnej, a także jakiekolwiek inne mienie, pod warunkiem zwrotu lub wyliczenia się, odpowiada on w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
Warto wiedzieć, że od tego typu odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli jest w stanie udowodnić, że szkoda nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza w efekcie niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
Kodeks pracy ściśle reguluje szereg sytuacji, w których pracownik odpowiada za powierzone mu mienie. Należy jednak zwrócić uwagę, że są pewne elementy, których sztywno nie reguluje. Wówczas to, jaką karę zapłaci pracownik, zależy najczęściej od ugody z szefem. Jest to przede wszystkim wypadkowa relacji, jakie są między nimi, oraz zaufania, które pracodawca ma (lub nie) w stosunku do swego podwładnego.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

 

Źródło: Informacja Prasowa

Related posts

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja Decydujmy razem

admin

Eksperci z Kaspersky Lab odkrywają nieznany język programowania w trojanie Duqu

Leave a Comment