SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Firma Porady Prawo

Plusy i minusy łączenia etatu z działalnością gospodarczą

Opinie na temat zatrudnienia na etat są podzielone. Niektórzy podatnicy uważają to za zło konieczne, związane z niskimplusy-i-minusy-laczenia-etatu-z-dzialalnoscia-gospodarcza wynagrodzeniem, a także swojego rodzaju wyzyskiem ze strony pracodawcy. We własnej działalności upatrywane jest źródło dobrobytu, a także wielu dodatkowych korzyści, takich jak nienormowany czas pracy, a także możliwości obniżenia płaconych podatków.

Pracodawca opłaci ZUS, pracownik skorzysta z urlopu

Podatnikom zatrudnionym na etat przysługuje określona w ustawie liczba dni płatnego urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, a także płatne zwolnienie lekarskie. Także tylko w przypadku stałego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, możliwe jest uzyskanie płatnego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku choroby dziecka – urlopu przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem, popularnie nazywanego po prostu opieką. Pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do opłacania w ich imieniu składki emerytalnej, rentowej, na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Prowadzisz działalność wybierzesz formę opodatkowania

Zaletą prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do pracy na etat, jest możliwość właściwej dla siebie formy opodatkowania. W przypadku umowy o pracę, dochody uzyskiwane przez pracownika podlegają automatycznie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, natomiast w przypadku własnego biznesu przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z uproszczonych form opodatkowania, takich jak karta podatkowa. W przypadku tej formy należy jednak pamiętać, że osiągany dochód opodatkowany na podstawie karty podatkowej nie łączy się z dochodami z innych źródeł.
Analizując plusy założenia własnej działalności gospodarczej nie sposób pominąć możliwości skorzystania z ulgi na ZUS, polegającej na obniżeniu minimalnej miesięcznej podstawy wymiaru składek społecznych, która w 2011 roku dla „nowych” przedsiębiorców wynosi 415,80 zł. Ulga ta przysługuje podatnikowi na okres 24 miesięcy.

Gdy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy

Poza opisanymi wyżej zaletami prowadzenia działalności gospodarczej przy równoczesnym świadczeniu pracy na podstawie umowy o pracę istnieje także wiele minusów. Przede wszystkim, mimo, iż pozostawanie na etacie pozwala podatnikowi na zmniejszenie swojego zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez przeniesienie obowiązku opłacania stosownych składek na pracodawcę i tak zobowiązany jest on do wnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, wymieniona wyżej możliwość skorzystania z ulgi przysługująca nowym przedsiębiorcom, jest obwarowana wieloma ograniczeniami. Najpoważniejszym z nich jest niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy. Warunek ten należy spełniać przez cały okres korzystania z uprawnienia.
Podatnik powinien pamiętać, że w momencie, gdy będzie w ramach działalności świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy i będą to takie same czynności, które wcześniej wykonywał na podstawie umowy o pracę , konsekwencją będzie utrata prawo do ulgowego opłacania składek. Oznacza to, że od dnia podjęcia pracy na rzecz byłego pracodawcy będzie musiał opłacać składki społeczne na ogólnych zasadach, czyli od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.
Kolejnym ograniczeniem związanym z łączeniem pracy na etat z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jest fakt, że podatnik taki nie może rozliczać swoich dochodów liniowo. Wynika to z faktu, iż wykonywanie jakiejkolwiek usługi, która chociażby częściowo pokrywa się z działaniami na rzecz własnego pracodawcy wyklucza korzystanie ze stawki liniowej.

źródło: www.taxcare.pl

Related posts

Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce

Nowi partnerzy przyłączają się do programu zdalnych płatności mobilnych MasterCard Mobile® w Europie

Roll up: jak go właściwie zaprojektować?

admin

Leave a Comment