SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły aWiadomości Polska

Podatek od nieruchomości: gminy mogą, ale nie chcą go zmniejszać

Ustalanie wysokości stawek podatku od nieruchomości zostało powierzone radzie gminy w art. 5 ustawy o podatkach i Podatek od nieruchomości gminy mogą, ale nie chcą go zmniejszaćopłatach lokalnych. Stawki ustala ona w drodze uchwały z tym, że nie mogą one przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w ustawie. Stawki podatku nie muszą być jednakowe dla wszystkich nieruchomości tego samego rodzaju.

Rada gminy może różnicować wysokość stawek
Rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania uwzględniając różne kryteria. I tak, w przypadku gruntów stawki zależą przede wszystkim od lokalizacji, rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju zabudowy, przeznaczenia i sposobów wykorzystywania gruntu. Z kolei stawki podatku od budynków lub ich części zależą od lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wieku budynków. Ponadto w przypadku budynków lub ich części (prócz budynków mieszkalnych) oraz budowli, przy ustalaniu wysokości podatku bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwolnienia dla inwestycji
W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych został przewidziany szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Jednak oprócz ustawowych zwolnień, rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić własne zwolnienia przedmiotowe. Gminy wykorzystują tę możliwość w celu przyciągnięcia inwestorów i poprawy koniunktury gospodarczej na jej terenie. Wskazać można jednak tylko nieliczne, które decydują się na zwolnienia. Do przykładowych wprowadzonych przez radę gminy należą:
-zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców,  którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (uchwała Rady Miasta Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r.)
-zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r.)

Brak zwolnień  przy zawieszonej działalności gospodarczej
Wydaje się, że z punktu widzenia przedsiębiorców, najbardziej pożądanym zwolnieniem, które gminy powinny wdrożyć jest zwolnienie od podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały i takie zwolnienie. To uprawnienie zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20322, w której podkreślono, że rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, w tym np. dla przedmiotów opodatkowania w okresie zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej-również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Jednak w praktyce gminy nie decydują się na wprowadzanie tego typu zwolnień ze względu na utratę dochodów z podatku od nieruchomości.

Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Jerzy Toczyński, Tax Care

www.taxcare.pl

Related posts

Barcelona przechodzi na open source – kiedy czas na Polskę?

admin

Why You Should Experience Europe At Least Once In Your Lifetime

admin

„Kapitan poleca”!

admin

Leave a Comment