SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły Firma Porady Prawo

Ujęcie kapitału w spółce objętej likwidacją

Ostatnim etapem prowadzenia działalności gospodarczej jest postawienie spółki w stan likwidacji, poprzedzone wykreśleniem ujecie-kapitalu-w-spolce-objetej-likwidacjapodmiotu z rejestru handlowego. Przeprowadzenie procesu likwidacji wymaga od kierownictwa spółki również dopełnienia innych procedur, zarówno prawnych, jak i księgowych. Jedną z nich jest sporządzenie sprawozdania finansowego.

– Zgodnie z postanowieniami Art. 12, ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości spółka ma obowiązek sporządzenia sprawozdania na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. – mówi Tomasz Zapała, Starszy Konsultant w TPA Horwath Horodko Audit.

Przygotowane sprawozdania na dzień rozpoczęcia likwidacji wymaga od szefa firmy ujęcia kilku specyficznych księgowań odnoszących się przede wszystkim do utworzenia rezerw. Zostaną one przeznaczone na koszty likwidacji i strat związanych z zaprzestaniem działalności (w tym m.in. za usługi doradcze), zaksięgowanie odpisów aktualizujących wartość aktywów do cen sprzedaży netto nie większych od ich wartości nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także odpowiednią prezentację kapitału własnego.

W myśl Art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości kapitał w sprawozdaniu finansowym w dniu rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego powinien zostać połączony w jeden kapitał (fundusz) podstawowy. Konsolidacji ulegają wtedy wszystkie części składowe kapitału występujące wówczas. Dodatkowo, w myśl Art. 29 ust 2a ustawy o rachunkowości, korekty dotyczące postawienia podmiotu w stan likwidacji związane z utworzoną rezerwą na koszty likwidacji oraz odpisy aktualizujące aktywa odnoszone są bezpośrednio do salda kapitałów z aktualizacji wyceny i podlegają konsolidacji.
– Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeniowe wzajemne oraz towarzystwa reasekuracji w ten sposób wyliczony kapitał muszą skorygować odpowiednio o udziały własne. Podmioty zorganizowane w formie spółek akcyjnych dokonują obniżenia wartości kapitału o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych stron do ich wniesienia, a także o wartość posiadanych akcji własnych. Zasady prezentacji kapitału przeznaczonego dla spółek w likwidacji mogą być również stosowane przez jednostki objęte postępowaniem naprawczym lub układowym – dodaje Ziemowit Zakościelny, Menedżer w TPA Horwath Horodko Audit.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ((Dz.U. Nr 121, poz. 591) wraz z późniejszymi zmianami.

 

Źródło: Informacja Prasowa

Related posts

Komunikat w sprawie nowego dowodu osobistego

MG wspiera polskich przedsiębiorców na forum międzynarodowym

Uruchomienie Wizowego Systemu Informacyjnego VIS

Leave a Comment